Home
/ World / Europe / Health & Fitness / Weight Loss

Weight Loss

 
Showing ads in World | Global | USA | Canada | UK | Europe | Australia | Asia | India | Africa | South America
Title
Thursday, 30 November, 2017
Silikon ile G?????s B??y??tme Nas?l Yap?l?r? Silikon kullan?larak yap?lan g?????s esteti??i ameliyat? gittik?e yayg?nla??an bir
ameliyatt?r. G?????slerinden memnun olmayan, az geli??mi?? g?????slere sahip olan veya baz?
hastal?klar nedeniyle g???s?? al?nm??? olan kad?nlar taraf?ndan tercih edilen bir
operasyondur. Ameliyat ?ncesinde bu ameliyat?n neden istendi??ine tam ve em...