Home
/ Announcements / Events
| Email this Ad    Bookmark and Share Share
Post# A1611997

Ankara Anla??mas?± ECAA Vizesinden Ba??vurucunun Ailesi de Faydalanabilir mi? (https://vatandas.uk/2017/11/21/ankara-anlasmasi-ec, Europe, World)

Posted on: Thursday, 11 January, 2018  14:22
Updated On: Thursday, 11 January, 2018  14:23
Expires On: Saturday, 10 February, 2018  13:22
Reply to: (Use contact form below)

Ankara Antla??mas?± » ve ECAA vizesine » ba??vuran T??rkiye Cumhuriyeti vatanda??lar?± ba??vuru s?±ras?±nda veya ba??vurular?± kabul edildikten sonra aileleri i?§in de ba??vuru yapabilmektelerdir. Aile bireylerinin ba??vurusuna dependant ad?± verilmektedir. Ba??vuru T??rkiye??™den yap?±labildi??i gibi ailer fertlerinin yasal olarak bulundu??u ba??ka bir ??lkeden de yap?±labilir. ??u an i?§in yaln?±zca e?? veya en az 2 y?±ld?±r birlikte ya??an?±lan partner ve 18 ya???±ndan k???§??k ?§ocuklar ile hastal?±???±, ya??l?±l?±???± gibi sebeplerse size ba??l?± olan, sizden ba??ka bakacak kimsesi olmayan ve bu durumu ispat edebildi??iniz birinci dereceden akrabalar?±n?±z (anne, baba, b??y??kanne, b??y??kbaba vb.) dependant kapsam?±nda kabul edilmektedir.

Siz vizenizi ald?±ktan sonra evlenmeniz halinde veya siz vizenizi ald?±ktan sonra size ba???±ml?± duruma d????en birinci derece bir yak?±n?±n?±z oldu??unda onlar i?§in ba??vuru yapman?±z halinde bu durumun g?¶stermelik olmad?±???±n?±, perde alt?±nda ba??ka bir niyet yatmad?±???±n?± ispat etmeniz gerekmektedir. Zira bu evlili??in deyim yerindeyse sahte bir evlilik oldu??u ????phesi olu??ur ise ba??vurunuz reddedilecektir. Ayn?± ??ekilde yak?±n?±n?±z size ba???±ml?± olmad?±???± halde bu beyanla ba??vuru yapman?±z halinde de kabul cevab?± alamazs?±n?±z.

Ancak ba??vurunuz kabul edildikten sonra bakmakla y??k??ml?? oldu??unuz aile fertleriniz i?§in de ba??vuru yapacaksan?±z, sundu??unuz maddi durumunuzun ailenizin ihtiya?§lar?±n?± kar???±yalacak durumda olmas?± ?¶nemli bir konudur. Kendiniz i?§in yapt?±???±n?±z ba??vuru s?±ras?±nda ortaya koydu??unuz maddi durum, ailenizin de size kat?±lmas?± durumunda onlar?±n ihtiya?§lar?±n?± kar???±layamayacak tutarda ise ba??vurunuz reddedileceltir. Bu nedenle maddi durumunuza ili??kin yeni belgeler sunman?±z lehinize olacakt?±r.

Bu sayede ba??vurucunun ailesi de oturma iznine sahip olur. Ba??vurucu yaln?±zca beyan etti??i i??i yapabilirken, e??i ise ?§al?±??ma iznine sahip olaca???±ndan herhangi bir yerde ?§al?±??abildi??i gibi ?°ngiltere??™de i?? de kurabilir. Bununla birlikte ba??vurucunun 16 ya???±ndan k???§??k ?§ocuklar?±n devlet okullar?±nda ??cretsiz e??itim alma hakk?±na sahip olmaktad?±r. T??m bunlar?±n yan?±nda aile fertleri sa??l?±k hizmetlerinden de ??cretsiz faydalanabilmektedirler. Her zaman tavsiye etti??imiz gibi gerek ba??vuru s?±ras?±nda gerekse vize al?±nd?±ktan sonra yap?±lacak ba??vurular uzmanl?±k gerektiren konular oldu??undan mutlaka bir bilene dan?±??arak hareket etmenizde fayda var.

It is NOT ok to contact this poster with commercial interests.

Bookmark and Share Share
34 hits


Contact this User: 
 
Your email: *
Message: *
Attachment:
The following file types are not allowed: exe, com, bat, vbs, js, jar, scr, pif
Maximum file size: 200KB
Security Code: *
Enter the code shown above into this textbox