Home
/ Health & Fitness / Fitness
| Email this Ad    Bookmark and Share Share
Post# A1612550

Kep?§e Kulak Nas?±l Tedavi Edilir? (http://www.drerdemguven.com/kepce-kulak-nasil-teda, Europe, World)

Posted on: Saturday, 13 January, 2018  10:00
Updated On: Saturday, 13 January, 2018  10:01
Expires On: Monday, 12 February, 2018  09:00
Reply to: (Use contact form below)

G??n??m??zde kula???±n geli??memesi veya kulak kep?§esinin normalden b??y??k olmas?± gibi pek?§ok nedenle kulak esteti??i yap?±lmaktad?±r. Kula???±n kep?§e olmas?± de en ?§ok rastlanan kulaktaki ??ekil bozukluklar?±ndand?±r. Kep?§e kulak » sorunu herhangi bir i??itme problemine yol a?§mamaktad?±r. ??ekilsel bir bozukluktur. Tedavisi ise ameliyat yoluyla yap?±lmaktad?±r. Kep?§e kulak ameliyat?± » 6 ya?? ve sonras?±nda yap?±labilen b??r ameliyatt?±r. 6 ya???±ndan sonra rahatl?±kla yapt?±r?±labilen bir operasyondur. Genellikle 6 ya?? civar?±nda bu ameliyat?±n olmas?± hem psikolojik olarak hem de ameliyat olarak ?§ok daha kolay ve do??ru bir harekettir. K???§??k ?§ocuklarda kep?§e kulak psikolojik olarak ?§ocu??u etkileyebilmektedir. Arkada??lar?±n?±n kulaklar?± ile kendikilerini k?±yas yaparak daha ?§ok bir sorun olu??abilmektedir. Ve buna ek olarak da kulak k?±k?±rdak yap?±dan olu??an bir organ oldu??u i?§in k?±k?±rdak her ge?§en zaman daha da sertle??mektedir. Bu sebepler g?¶z ?¶n??ne al?±nd?±???±nda ameliyat?±n 6 ya?? civar?±nda yap?±lmas?± ?¶nerilmektedir.

Ameliyat ?§ocuklara yap?±lacaksa genel anestezi ile yap?±lmaktad?±r. E??er yeti??kinlere yap?±lacaksa da lokal anestezi tercih edilerek yap?±lmaktad?±r. Kula???±n arkas?±ndan kesi a?§?±larak ameliyat ba??lamaktad?±r. Kulak k?±k?±rda???± ??ekillendirilerek bu kesi ameliyat sonunda kapat?±l?±r. Hem kulak arkas?±nda kalaca???±ndan hem de estetik diki?? ile kapat?±laca???±ndan iz kalma gibi bir sorun ya??anmayacakt?±r. Her ameliyatta oldu??u gibi ??i??lik gibi sorunlar az da olsa olabilmektedir. Ortalama 2-3 hafta sonunda kulak iyile??mi?? olacakt?±r. Diki??ler al?±ndktan sonra 3-4 hafta daha kula???±n ??eklini bozmamak i?§in elastik bandajlar kullan?±lmaya devam etmektedir.

Kulaktaki ??ekil bozukluklar?±n?±n yan?±s?±ra bir de kula???±n do??u??tan geli??meme durumu saptanabilmektedir. Bu ??ekilde olan hastalar da kulak esteti??i i?§in talepte bulunmaktad?±rlar. Bu t??r bir sorun i?§in kaburgadan al?±nan k?±k?±rdak ve kemik dokular?± ile ?¶zellikle k?±k?±rdak kullan?±larak kulak formuna getirilerek sa?§l?± derinin alt?±na yerle??tirilmektedir. Bu operasyon 2 seanstan olu??maktad?±r. Kulak 2. seansta deriden ayr?±larak kula???±n arkas?± a?§?±lmaktad?±r. Bu operasyon olduk?§a dikkat gerektiren bir operasyondur. ?°yi bir sonu?§ elde etmek i?§in iyi bir cerrah se?§imi bu t??r ameliyatlarda olduk?§a ?¶nemlidir. Bu ameliyat titizlikle y??r??t??ld?????? takdirde kula???± geli??meyen bir hasta i?§in olu??turulan kulak ?¶m??r boyu hastaya uyum sa??layacakt?±r.

It is NOT ok to contact this poster with commercial interests.

Bookmark and Share Share
32 hits


Contact this User: 
 
Your email: *
Message: *
Attachment:
The following file types are not allowed: exe, com, bat, vbs, js, jar, scr, pif
Maximum file size: 200KB
Security Code: *
Enter the code shown above into this textbox