Home
/ Health & Fitness / Beauty Products
| Email this Ad    Bookmark and Share Share
Post# A1580458

G?¶????s B??y??tme (Europe, World)

Posted on: Thursday, 05 October, 2017  17:30
Updated On: Thursday, 05 October, 2017  17:30
Expires On: Saturday, 04 November, 2017  16:30
Reply to: (Use contact form below)

Meme b??y??tme i??lemleri uzun y?±llard?±r kad?±nlar?±n ba??vurdu??u cerrahi estetik operasyonudur. 1980'li y?±llardan beri meme b??y??tme i??leminde silikonlar kullan?±lmaktad?±r. Yeni teknoloji ile ??retilen slikonlar eskilerinde ya??anan sorunlar?± en aza hatta s?±f?±ra indirmi??tir. Tercihe g?¶re damla ya da yuvarlak slikonlar kad?±nlar taraf?±ndan talep edilmektedir. Do??al g?¶r??n??m isteyenler i?§in damla silikon tercih edilmektedir. Cerrahlar?±m?±z ?¶ncelikle meme b??y??tme operasyonlar?±nda hastan?±n t??m tetkiklerini yap?±p fizyolojik ?¶zelliklere g?¶re meme ??eklini gerekli ekipmanlar yard?±m?± ile ?§izerek hastaya operasyon ?¶ncesi g?¶stererek hastaya hem g??ven sa??lam?±?? hem de kafas?±ndaki soru i??aretlerini gidermi?? olurlar. Meme b??y??tme » operasyonlar?± slikonun yan?± s?±ra ya?? enjeksiyonu ile de yap?±lmaktad?±r.

Ya?? enjeksiyonu ile g?¶????s b??y??tme Meme b??y??tme operasyonlar?±n?± ya?? enjeksiyonu ile yapma g??n??m??zde olduk?§a yayg?±n bir y?¶ntem haline gelmi??tir. Estetik operasyon ge?§irecek ki??inin kar?±n veya s?±rt b?¶lgesinde yeterli oranda ya?? dokusu olmas?± ??art?± ile bu operasyon kolayl?±kla ger?§ekle??mektedir. Ya?? enjekte etmenin en ?¶nemli art?±s?± da iki g?¶????s aras?±ndaki fark?±n e??itlenmesini sa??lamakt?±r. Silikon ile meme b??y??tme operasyonuna giren ki??ilerin g?¶????s ??ekline g?¶re silikonlar belirlenip hastaya yerle??tirildikten sonra e??er e??itsizlik oluyor ise d??zeltme i??lemi ya?? enjekte edilerek kolayl?±kla yap?±lmaktad?±r. Meme b??y??tme » operasyonu ortama 1 ile 1 bu?§uk saat civar?±nda s??rmektedir ve ki??inin sosyal ya??am?±n?± k?±s?±tlamayan bir i??lemdir. Ancak teknik olarak g??zel bir planlama yap?±lmad?±???± takdirde k?¶t?? sonu?§lar do??urabilmektedir.

Deneyimli cerrahlar?±m?±z Bu y??zden deneyimli cerrahlar?±m?±z en ince ayr?±nt?±s?±na kadar t??m olas?±l?±klar?± de??erlendirerek bu operasyonlara girmektedirler. Ayr?±ca Kad?±nlar ge?§mi??te silikon takt?±rma i??lemlerinden 8-10 y?±l sonra slikonlar?± yenileme gibi ikinci bir operasyona tabi tutulmak zorundayd?±lar. Bunun sebebi de slikonlar?±n bu s??re sonunda a???±n?±p i?§erisinde bulunan ak?±??kan jelin v??cuda yay?±l?±p v??cuda zarar vermesiydi. Fakat g??n??m??zde slikonlar ?¶m??r boyu kullan?±labilmektedir. Art?±k slikonlar?±n d?±?? ?§eperi daha kal?±n bir malzemeden yap?±ld?±???± i?§in ak?±??kan jelin v??cuda akma riski ortadan kalkm?±??t?±r. Buna ek olarak da aradaki d??zensizlik ya?? enjekte ederek giderildi??i i?§in olduk?§a do??al bir g?¶r??n??m sa??lanmaktad?±r. B?¶ylece kad?±nlar g?¶n??l rahatl?±???± ile meme b??y??tme esteti??i » i?§in olduk?§a e??itimli ve i??inde iyi olan ekibimize ba??vurabilirler.

It is NOT ok to contact this poster with commercial interests.

Bookmark and Share Share
51 hits


Contact this User: 
 
Your email: *
Message: *
Attachment:
The following file types are not allowed: exe, com, bat, vbs, js, jar, scr, pif
Maximum file size: 200KB
Security Code: *
Enter the code shown above into this textbox