Home
/ Health & Fitness / Weight Loss
| Email this Ad    Bookmark and Share Share
Post# A1582473

Jinekomasti Neden Kaynaklan?±r ? (Europe, World)

Posted on: Thursday, 12 October, 2017  14:21
Updated On: Thursday, 12 October, 2017  14:21
Expires On: Saturday, 11 November, 2017  13:21
Reply to: (Use contact form below)

Jinekomasti yani meme b??y??mesi erkeklerde g?¶r??len bir durumdur. San?±ld?±???± ??zere sadece fazla kilolar bu duruma sebep olmaz. Jinekomastiye sebep olan bir?§ok etken bulunmaktad?±r. Kullan?±lan alkol, antidepresan ila?§lar veya kas geli??imi i?§in kullan?±lan takviye ila?§lar?±n uzun s??re kullan?±lmas?± da jinekomastiyi tetiklemektedir. A???±r?± kilo alma da memede ya?? birikimi-esine sebep olu??undan meme b??y??mesi yapmaktad?±r. Toplumda %65 gibi bir oranda sebebi tam bilinmeyen jinekomastiye sahip hastalar bulunmaktad?±r. Bu da az da olsa tehlike i?§eren bir durumdur. Jinekomastinin sebebinin ara??t?±r?±lmas?± en ?¶nce ara??t?±r?±lmas?± gereken bir durumdur. ?‡??nk?? ba??ka bir hastal?±??a sebep oldu??u takdirde sadece jinekomastinin tedavisi yeterli olmayabilmektedir. ?°lk olarak jinekomastiye sebep olan hastal?±k veya jinekomasti » d?±???±nda ba??ka hastal?±k olup olmad?±???± ara??t?±r?±lmal?±d?±r. Jinekomastiye hastal?±klar?±n neden oldu??u bilindi??i i?§in bir?§ok sa??l?±k taramas?± gerekmektedir. Hormon bozuklu??u, ?¶strojen art?±???±, testesteron azl?±???±, testis t??m?¶rleri, tiroid bezi hastal?±klar?± (hipertiroid, guatr), baz?± kanser t??rleri ?¶zellikle karaci??er ve b?¶brek ile ilgili kanser t??rleri ve kullan?±lan v??cut geli??tirme ila?§lar?± gibi sendrom ve ila?§lar jinekomastiye yol a?§an temel sebeplerdendir.

Jinekomasti farkl?± ??ekillerde g?¶r??lmektedir. Birincisi; kad?±n memesine benzeyen fakat s??t ??retmeyen meme bezleri bulunan meme tipidir. Meme bezlerinde art?±?? g?¶r??len bir meme tipidir. ?°kincisi ise ya??l?± jinekomasti ad?± verilen bir durumdur. Bu tip jinekomastide meme bezlerinde art?±?? g?¶r??nmez ve sadece meme b?¶lgesi ya??lanmas?±nda art?±?? olur. A???±r?± kilo alma ve alkol kullan?±m?± sonucu olu??an bir jinekomasti tipidir. Son durum da kar?±???±k jinekomasti » olarak bilinmektedir. Bu tipte ise her iki durumun birlikte g?¶r??nd?????? jinekomasti t??r??d??r.

Jinekomasti tedavisi i?§in ortalama 18-25 ya?? grubundaki hastalar jinekomasti ameliyat?±na ba??vurmaktad?±r. Jinekomasti ilk olarak ergenlik d?¶neminde ortaya ?§?±kmaktad?±r ve 18 ya???±na kadar iyile??me g?¶stermez ise ameliyata ba??vurmaktad?±r. Ergenlik d?¶nemi sonunda hormonlar?±n d??zene girmesi ile erkeklerin %30 unda jinekomastinin kendili??inden iyile??mesi g?¶r??lmektedir. Hormonlar?±n d??zene girmesinden sonra iyile??en veya gerileyen jinekomasti herhangi bir cerrahi i??leme gerek kalmadan tamam?±yla ortadan kalkabilmektedir. Erkekte meme b??y??mesi » kendili??inden gerileme ve iyile??me ger?§ekle??miyor ise tek ?§?¶z??m ameliyatt?±r. Herhangi spor faaliyetleri, s?±k?±la??ma ?§abalar?± bir ?§?¶z??m y?¶ntemi olmamakla birlikte ameliyat olmadan ve kendili??inden iyile??me olmad?±???± s??rece jinekomastinin iyile??mesi m??mk??n de??ildir.

It is NOT ok to contact this poster with commercial interests.

Bookmark and Share Share
37 hits


Contact this User: 
 
Your email: *
Message: *
Attachment:
The following file types are not allowed: exe, com, bat, vbs, js, jar, scr, pif
Maximum file size: 200KB
Security Code: *
Enter the code shown above into this textbox