Home
/ Health & Fitness / Weight Loss
| Email this Ad    Bookmark and Share Share
Post# A1579145

Vaser Liposuction (Europe, World)

Posted on: Saturday, 30 September, 2017  06:12
Updated On: Saturday, 30 September, 2017  06:12
Expires On: Monday, 30 October, 2017  05:12
Reply to: (Use contact form below)

Vaser liposuction [ya?? ald?rma] y?ntemi olarak bilinmektedir. Ge?mi??te olduk?a a??r?l? ve zor olan vaser liposuctionun yerini art?k hasta i?in minimal oranda cerrahi gerektiren bir operasyona d?n????m????t??r. [Vaser liposuction] y?nteminde ultrasonografi ses dalgalar? kullan?larak sadece ya?? h??creleri hedef al?nmaktad?r. Ve di??er sinir, damar gibi dokulara da hi?bir zarar vermemektedir. Lazer ile yap?lan ya?? ald?rma y?ntemine g?re ?ok daha a??r?s?z, morarma oran? da d??????kt??r. Bunun sebebi de lazer liposuction y?nteminde di??er dokular az da olsa zarar g?rebilmektedir. Bu y??zden g??n??m??zde vaser liposuction y?ntemi olduk?a fazla tercih edilmektedir.

Vaser liposuction yapt?ran hastalar h?zl?ca g??nl??k ya??ama geri d?nebilmektedirler.

Vaser liposuction y?ntemi genelde hastalar?n rahatl???? i?in genel anestezi yap?larak uygulanmaktad?r. ???nk??; [ya?? ald?rma] belgeleri genelde bel, s?rt, bacak gibi geni?? b?lgeler oldu??undan genel anestezi daha uygun olmaktad?r. K?????k b?lgeler i?in yap?lacak olan [vaser liposuction] ise local anestezi yap?larak rahatl?kla uygulanmaktad?r. Cerrahlar?m?z hasta ile ?ncelikle ya?? ald?r?lacak b?lgeleri tespit edip ona g?re planlay?p hangi t??r anestezi uygulanaca???na hastalar ile birlikte karar vermektedirler. En ?nemlisi de hastay? ger?ekten bu operasyona haz?rlamak ve g??vende hissetmesini sa??lamakt?r.

Vaser liposuction yap?lacak hastalar diyet ve sporun yeterli olmad???? hastalard?r.

E??itimli ve tecr??beli cerrahlar?m?z sayesinde vaser liposuction y?ntemi bu hastalara g??venli ve a??r?s?,riski s?f?ra yak?n bir oranla uygulanmaktad?r. Vaser liposuction y?ntemi v??cudun popo, kol, bacak, g?d?, yanak, g?????s gibi b?lgelere uygulanarak ya??lar? par?alay?p etkili bir sonu? yaratmaktad?r. Ayr?ca erkeklerde g?r??len jinekomasti yani meme b??y??mesi sorunu i?in de olduk?a etkili bir y?ntemdir. Hatalar 2-3 g??n i?inde normal hayatlar?na d?nebilmektedirler. Vaser liposuction operasyonu ile birlikte meme k?????ltme, meme b??y??tme, kar?n germe, y??z germe gibi estetik ameliyatlar birlikte uygulanabilmektedir. Vaser liposuction ile ya?? h??crelerinin yap?s? bozulmad???? i?in al?nan ya??lar meme, y??z b?lgesi, bacaklar gibi b?lgelere enjekte edilebilmektedir. Art?k gereksiz ya??lardan kurtulmak risksiz ve zarars?z bir ??ekilde g?n??l rahatl???? ile kolayl?kla ald?r?labilmektedir. [Vaser liposuction][5] y?ntemi ve g??ven veren cerrahlar?m?z ile daha g??zel ve sa??l?kl? g?r??n??m elde etmek art?k ?ok daha kolay.

It is NOT ok to contact this poster with commercial interests.

Bookmark and Share Share
63 hits


Contact this User: 
 
Your email: *
Message: *
Attachment:
The following file types are not allowed: exe, com, bat, vbs, js, jar, scr, pif
Maximum file size: 200KB
Security Code: *
Enter the code shown above into this textbox