Home
/ Business Opportunities / Business Opportunities
| Email this Ad    Bookmark and Share Share
Post# A1580765

D?±?? Ortam Kiosklar?± (Europe, World)

Posted on: Friday, 06 October, 2017  14:51
Updated On: Friday, 06 October, 2017  14:52
Expires On: Sunday, 05 November, 2017  13:51
Reply to: (Use contact form below)

G??n??m??zde self-servis hizmet verebilmek i?§in ??retilen kiosklar i?§ ortamlarda olduklar?± gibi d?±?? ortamlarda da kullan?±lmaya ba??lanm?±??t?±r. D?±?? ortamlarda kullan?±lan kiosk say?±s?± g??n ge?§tik?§e artmaktad?±r. D?±?? ortamlarda kullan?±lacak olan kiosklar?±n her t??rl?? hava ??artlar?± gibi d?±?? etkenler dikkate al?±narak 7/24 hizmet vermek amac?± ile tasarlanm?±??t?±r. D?±?? mekan kiosklar?± » yap?±lan i??lemleri h?±zland?±rman?±n yan?±s?±ra kullan?±c?±lara inan?±lmaz bir zaman tasarrufu sa??lamaktad?±r. D?±?? ortam kiosklar?± Hem kullan?±c?±lara zaman kazand?±r?±r hem de o i??lemi yapan kurumun yo??unlu??unu azaltarak gelen m????terilere kaliteli hizmet verilmesine yard?±mc?± olmaktad?±r.

D?±?? ortam kiosku plan yapmadan herhangi bir yere kurulamaz. ?–nemli olan d?±?? ortam kioskunun kuruldu??u yerdir. D?±?? ortam kiosklar?±n?±n kurulaca???± yer belli ba??l?± ?¶zelliklere sahip olmak zorundad?±r. ?–ncelikle kioskun kurulaca???± alanda kioskun ?§al?±??abilmesi i?§in enerji kayna???±na yani elektri??e ihtiya?§ vard?±r. Enerji kayna???± olan bu yerde bir de internet ba??lant?±s?± olmas?± da bir di??er ?¶zelliktir. Bu ?¶zellikler kiosk kurulmas?± i?§in en gerekli ?¶zelliklerdir. D?±?? ortam kiosku » kurmak i?§in genel bir alan ara??t?±rmas?± yapmak gerekmektedir. Kiosklar hava ko??ullar?±na dayan?±kl?± olarak ??retilse de kurulduklar?± yerin iklimi ?¶nemlidir. Kiosklar s?±cakl?±k seviyesinin ?§ok d??????k oldu??u yerlere ya da a???±r?± s?±cak olan yerlere kurulamazlar.

D?±?? mek??na kurulacak olan kiosklar?±n ekran parlakl?±???± y??ksek olmal?±d?±r. Kullan?±c?±lar?±n daha rahat ekran?± g?¶rebilmeleri i?§in parlakl?±???± y??ksek ??retilen kiosk ekranlar?± normalden fazla g???§ t??ketmektedirler. Bu da kioskun ?§ok ?±s?±nmas?±na yol a?§maktad?±r. Bu t??r problemler i?§in kiosklar?±n klimalar?±n?± daha g???§l?? hale getirerek sorun ?§?¶z??lmektedir. Fakat ?§ok s?±cak olan bir ortama konulan kiosklar?±n kendi klimalar?± bile olu??acak ?±s?±nmay?± engelleyemeyebilir. Bu durum da kioskun baz?± devrelerinin yanmas?±na neden olabilmektedir. Ayr?±ca kiosklar kurulurken kurulduklar?± yerin g??ne?? a?§?±s?± da olduk?§a ?¶nemlidir. Kullan?±c?±lar d?±?? ortam kiosklar?±n?± kullan?±rken ekran?± daha rahat g?¶rmek isterler. Bu sebeple d?±?? ortam kiosklar?±n?±n ekran parlakl?±klar?± da y??ksektir. G??ne?? ?±???±???±n?± direk alan yerlere kurulan kiosklar i?§in ekran parlakl?±???±n?±n y??ksek olmas?± bile kullan?±c?±lar?±n ekran?± net g?¶rmesini sa??layamamaktad?±r. Bu y??zden d?±?? ortam kiosklar?± » kurulacaklar?± yerin g??ne?? ?±???±???± a?§?±s?± da ?¶nemli bir etkendir. D?±?? ortam kiosklar?± bu ?¶zellikler dikkate al?±narak kolayl?±kla kurulabilmektedir. D?±?? ortam kiosklar?± kuran firmalara ve kullan?±c?±lara ?§ok fazla miktarda fayda sa??layarak g??n ge?§tik?§e daha ?§ok talep almaya ba??lam?±??t?±r.

It is NOT ok to contact this poster with commercial interests.

Bookmark and Share Share
44 hits


Contact this User: 
 
Your email: *
Message: *
Attachment:
The following file types are not allowed: exe, com, bat, vbs, js, jar, scr, pif
Maximum file size: 200KB
Security Code: *
Enter the code shown above into this textbox