Home
/ Business Opportunities / Other Business Opportunities
| Email this Ad    Bookmark and Share Share
Post# A1582476

?–deme Sistemleri Kiosklar?± (Europe, World)

Posted on: Thursday, 12 October, 2017  14:37
Updated On: Thursday, 12 October, 2017  14:37
Expires On: Saturday, 11 November, 2017  13:37
Reply to: (Use contact form below)

G??n??m??zde kiosk sistemleri self servis sistemler olduklar?± i?§in istenilen zamanda kolayl?±kla ve h?±zl?±ca kullan?±lmaktad?±r. Bu kiosk sistemlerinden en ?¶nemlilerinden biri olan "?¶deme sistemleri kiosklar?± » " ?¶zellikle ?§al?±??an bireylere olduk?§a kolayl?±k sa??lamaktad?±r. Ki??iler Gaz, elektrik,internet,telefon faturalar?±n?± tek tek her biri i?§in ayr?± kuruma gidip s?±ra bekleyerek ?¶demek zorunda kalmadan ?¶deme sistemleri kiosklar?± sayesinde s?±ra beklemeden ve birden fazla kuruma gitmeden h?±zl?±ca ve g??venli ??ekilde ?¶deyebilmektedirler.

Genel giderlerin d??????r??lmesi sa??lanmaktad?±r ?–deme sistemleri kiosklar?± firmalar?±n genel giderlerinin d??????r??lmesini sa??lamaktad?±r. Bu firma ve kurumlar?±m ?§al?±??an personelleri kiosk kullanan m????teriler sayesinde daha az m????teriyle daha iyi ilgilenerek hizmette kaliteye ula??abilmektedirler. Ki??iler ?¶deme sistemleri kiosklar?± » sayesinde istedikleri zaman nakit para ?§ekebilir ya da ?¶deme i??lemlerini sadece fatura numaras?± ile g??venli olarak t??m i??lemlerini ger?§ekle??tirebilirler. ?–deme sistemleri kiosklar?± ait olduklar?± firmalar?±n prestijini de g???§lendirmektedir. Ki??iler kulland?±???± ?¶deme sistemini istedi??i zaman kiosk ?¶deme sistemine d?¶n????t??rerek fatura ?¶demelerinde ortaya ?§?±kan ?¶deme masraflar?±ndan da kurtulabilmektedirler. Direk olarak kurumlardan yap?±lan ?¶deme i??lemlerinde ekstra i??lem ??creti ?¶demek zorunda kal?±n?±rken ?¶deme sistemleri kiosklar?±nda bu ??cret minimuma iner ya da tamamen ortadan kalkar. Bu duruma ?¶rnek verecek olursak herhangi bir bankadaki hesaptan para ?§ekilmek istenildi??inde bankan?±n i?§indeki veznelerden bu i??lem yap?±lacak olursa bu para ?§ekme i??lemi i?§in masraf ?§?±kmaktad?±r. Ve gereksiz yere ekstra ??cret ?¶denmek zorunda kal?±nmaktad?±r. Bankalar?±n atm kiosklar?± sayesinde bu masraf s?±f?±ra indirilerek hi?§bir ??cret ?¶demeden paran?±n ?§ekilmesi sa??lanmaktad?±r.

Kolayl?±k ve zaman tasarrufu sa??lar ?–deme sistemleri kiosklar?± kolayl?±k,zaman tasarrufu sa??lamalar?±n?±n yan?±s?±ra ki??ilere maddi fayda da sa??lamaktad?±r. Kiosklar » maliyet olarak d??????k ve kolay kurulabilen sistemler oldu??undan her firman?±n edinmesi gereken sistemlerdir. ?–deme kiosklar?± da ayn?± ??ekilde maliyeti az ve kolay kurulabilmektedir. ?–deme kiosklar?±n?±n ki??ilere sa??lad?±???± faydalar g?¶ ?¶n??ne al?±nd?±???±nda maliyetli olsa bile kurulabilecek t??rden kiosklard?±r. ?‡??nk?? m????teri memnuniyeti her zaman ?¶deme kurulu??lar?±nda ?¶nem ta???±maktad?±r. ?–deme kiosklar?± ile m????terilere zaman ve maddi destek sa??lanmas?± hedeflenmektedir.

It is NOT ok to contact this poster with commercial interests.

Bookmark and Share Share
27 hits


Contact this User: 
 
Your email: *
Message: *
Attachment:
The following file types are not allowed: exe, com, bat, vbs, js, jar, scr, pif
Maximum file size: 200KB
Security Code: *
Enter the code shown above into this textbox